infoinwestor

banner

oceny ratingowe potwierdzone przez Fitch Ratings

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-30
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Rating BOŚ S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 26 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 r. agencja ratingowa Fitch Ratings potwierdziła oceny ratingowe Banku na niezmienionym poziomie. W wyniku tej decyzji oceny ratingowe Banku prezentują się następująco: Rating długoterminowy IDR w walucie obcej: 'BBB', z perspektywą stabilną Rating krótkoterminowy IDR w walucie obcej: 'F3' Rating Viability (VR): 'bb' Rating wsparcia (Support Rating): '2' Senior unsecured debt: ‘BBB’ W uzasadnieniu stwierdzono między innymi, że podtrzymanie ocen ratingowych opiera się na dużym prawdopodobieństwie wsparcia ze strony Skarbu Państwa oraz znaczącej roli Banku w finansowaniu projektów proekologicznych w kraju.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
850 87 20 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-30 Stanisław Kolasiński Wiceprezes -pierwszy zastępca prezesa Zarządu
2013-04-30 Krzysztof W. Telega Wiceprezes Zarządu
Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska