infoinwestor

banner

umowa dot. współpracy w zakresie pozyskania kapitału

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-23
Skrócona nazwa emitenta
LIBRA CAPITAL S.A.
Temat
Libra Capital SA- zawarcie umowy dotyczącej pozyskania kapitału
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Libra Capital S.A. informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 roku Emitent zawarł, zprofesjonalnym podmiotem specjalizującym się w pozyskiwaniu kapitału na inwestycje, umowęramową dotyczącąwspółpracy przy pozyskiwaniu kapitału dla Emitenta. Na podstawie zawartej umowy ramowej prowadzone będą działania zmierzające do pozyskania kapitału, zarówno udziałowego jak i dłużnego, w łącznej wysokości do 100.000.000 USD zprzeznaczeniem na rozwój obecnych i finansowanie kolejnych projektów w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych realizowanych przez Libra Capital S.A. Pozyskanie konkretnych środków przeznaczonych na określone projekty realizowane przez Libra Capital S.A. będzie przy tym regulowane umowami wykonawczymi zawieranymi do przedmiotowej umowy ramowej. Zarząd Libra Capital S.A. informuje, że zawarcie umowy jest elementem realizacji planów dotyczących pozyskania środków na finansowanie projektów w obszarze wytwarzania energii ze źródełodnawialnych. Z tego powodu Zarząd Emitenta uznał niniejszą informację za wymagającą przekazania do wiadomości publicznej. Ponadto w związku z przyjętą strategią rozwoju oraz dotychczas zawartymi umowami nabycia aktywów OZE, Emitent potwierdza kontynuowanie procesu kolejnych akwizycji na przestrzeni 2013 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LIBRA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LIBRA CAPITAL S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
22 630 33 99 22 630 33 70
(telefon) (fax)
biuro@libracapital.pl www.libracapital.pl
(e-mail) (www)
9260001337 970517930
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-23 Artur Staykov Prezes Zarządu
Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska