infoinwestor

banner

wypowiedzenie umowy zawartej z BGŻ SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2011
Data sporządzenia: 2011-10-17
Skrócona nazwa emitenta
ADVADIS S.A.
Temat
Wypowiedzenie znaczącej umowy zawartej przez ADVADIS S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent"), informuje, że w dniu 17 października 2011 roku otrzymał pismo (z dnia 13 października 2011 roku) obejmujące Wypowiedzenie Umowy nr U/0006359843/0001/2010/2300 zawartej w dniu 16 marca 2010 roku (z późn. zm.) pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie a Emitentem, przedmiotem której było udzielenie Emitentowi kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Okres wypowiedzenia powołanej Umowy wynosi 7 dni licząc od dnia doręczenia Emitentowi wypowiedzenia, a zatem Umowa rozwiąże się z dniem 24 października 2011 roku. Przyczyną wypowiedzenia Umowy wskazaną przez wypowiadający ją Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedzibą w Warszawie jest zagrożenie upadłością przedsiębiorstwa Emitenta. W związku z wypowiedzeniem Umowy zmniejszeniu ulegnie obcy kapitał finansujący majątek obrotowy z koniecznością przedterminowej spłaty kredytu z zagrożeniem realizacji roszczeń z majątku Emitenta stanowiącego zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-358 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jasnogórska 71
(ulica) (numer)
012 4158773 012 4158961
(telefon) (fax)
zarzad@advadis.com www.advadis.com
(e-mail) (www)
6761006781 350742124
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-17 Adam Brodowski Prezes Zarządu
Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska