infoinwestor

banner

DEPESZE I KOMUNIKATY

  • Dodano: 14.06.2011 18:00
  • poleć znajomemu
  • rozmiar tekstu:   
umowa Prokura NSFIZ z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim SA - 541 mln zł
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2011
Data sporządzenia: 2011-06-14
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2011 roku zawarta została pomiędzy jednostką zależną od KRUK S.A. – PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, umowa dotycząca nabycia portfela wierzytelności detalicznych o wartości nominalnej 541.494.682,45zł (słownie: pięćset czterdzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 45/100). Wierzytelności detaliczne objęte umową powstały w stosunku do osób fizycznych m.in. z tytułu: sald debetowych, kredytów gotówkowych, kredytów odnawialnych, pożyczki gotówkowej, kredytów mieszkaniowych. Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach finansowych umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Przewiduje się, iż przekazanie informacji do publicznej wiadomości powinno nastąpić do 30 kwietnia 2012 roku. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Zawarta umowa przewiduje warunek zawieszający, określający iż przeniesienie wierzytelności wraz z zabezpieczeniami na nabywcę nastąpi pod warunkiem zapłaty ceny. Zawarta umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt 3 oraz art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KRUK S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-204 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Legnicka 56
(ulica) (numer)
71 790 28 51 71 790 21 80
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
894-23-89-605 931189985
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-14 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2011-06-14 Urszula Okarma Członek Zarządu
Informacje opóźnione o: 15 minut
Zobacz cennik
Innowacyjna Gospodarka
Unia Europejska